تصویری ناب و زیبا از گردنه حیران پنجشنبه ۲۸ تیر

این تصویر را پریا خانوم از زیبایی های گردنه حیران برایمان فرستاده و تاکید داشتن حتما در اردبیل ۲۴ درج گردد.

0