کاربران محترم اردبیل 24 می توانند با استفاده از بخش پست مهمان ، اقدام به ارسال سوژه خبری در قالب متن، تصویر، فیلم نمایند. همچنین با ارسال مطالب مرتبط برای ما، نویسنده افتخاری ما باشید.