آب و هوای اردبیل

افتتاح رسمی پورتال جامع استان اردبیل

نقشه موجود نیست

    این رویداد تست می باشد . برای تایید نهایی و رفع مشکلات احتمالی آن این رویداد تست می باشد . برای تایید نهایی و رفع مشکلات احتمالی آن این رویداد تست می باشد . برای تایید نهایی و رفع مشکلات احتمالی آن این رویداد تست می باشد . برای تایید نهایی و رفع مشکلات احتمالی آن این رویداد تست می باشد . برای تایید نهایی و رفع مشکلات احتمالی آن

بستن
ورود به اردبیل 24